Comitetul de inventariere determină valorile de inventariere fizică prin aplicarea principiului prudenței, ceea ce înseamnă că reducerile, deprecierile sau deprecierile vor ajusta aceste valori. În cazul în care valoarea de inventar este mai mare decât valoarea activului recunoscută în registrele contabile, comitetul de inventariere va evidenția aceste active la acea valoare deja recunoscută în contabilitate. În caz contrar, activele vor fi evidențiate în listele de inventar la valoarea de inventar.

Impactul contabil

Identificarea ajustării pentru depreciere/deteriorare

Comisia de inventariere propune să se prevadă deprecierea activelor depreciate sau depreciate identificate în timpul procesului de inventariere sau să se contabilizeze valoarea suplimentară a deprecierii, susținută de explicații referitoare la factorii care au cauzat deprecierea și deprecierea.

Identificarea excedentelor privind gestionarea stocurilor

Identificarea minusurilor in gestiunea stocurilor

Compensații între plusurile și minusurile identificate în gestiunea stocurilor

La determinarea valorii deficiențelor, presupunând că deficiențele de gestionare a stocurilor nu sunt considerate fraudă, se ia în considerare posibilitatea compensării acestora cu surplusurile identificate, dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:

Compensații nu este permisă în cazul în care se dovedește că lipsa identificată în inventar este rezultatul furtului sau al degradării bunurilor sau, respectiv, din vina persoanelor responsabile de gestionarea inventarului.

Impactul fiscal

Impactul asupra impozitului pe profit

Cheltuielile legate de lipsa din gestiunea stocurilor sau de stocurile învechite sau de activele fixe amortizabile, neatribuibile, nu sunt deductibile, cu excepția următoarelor situații:

activele fixe amortizabile/imobilele distruse din cauza calamităților naturale sau a altor cauze de forță majoră, în condițiile statutare reglementate.

activele fixe amortizabile/active neasigurate.

activele amortizabile depreciate/imobilele fixe degradate calitativ, dacă se face dovada deprecierii. Această condiție se consideră îndeplinită atât în cazul în care distrugerea se realizează cu mijloace proprii, cât și în cazul în care stocurile sau activele fixe amortizabile sunt predate unor unități specializate.

Ajustarea dreptului de deducere a TVA

Mărfurile lipsă din gestiunea stocurilor nu sunt recunoscute ca livrare de mărfuri.

În cazul în care activele lipsă sunt imputabile, sumele imputate nu reprezintă contravaloarea operațiunilor care intră în sfera de aplicare a TVA, indiferent dacă aceste active intră sau nu sub incidența ajustării fiscale obligatorii în conformitate cu articolul 304 din Codul fiscal. Imputarea se face la valoarea de inlocuire.