TVA

⮚ Dreptul de deducere a TVA aferentă achiziției, închirierii sau leasingului de clădiri/spații de locuit, indiferent de destinația acestora, situate în zone rezidențiale sau în blocuri de locuințe, iar taxa aferentă cheltuielilor aferente acestor clădiri/spații de locuit este limitată la 50%, dacă acestea nu sunt utilizate exclusiv în scop comercial. Această prevedere intră în vigoare începând cu data de 1 a lunii următoare celei de la care România este autorizată să aplice o măsură specială de derogare de la prevederile Directivei TVA.

Accize

⮚ Se introduc noi proceduri de actualizare a accizelor pentru benzină și motorină, ceea ce înseamnă că accizele pentru aceste produse cresc după cum urmează:

⮚ Obligația de a evidenția în mod clar accizele pe factură se aplică numai operatorilor economici care produc și comercializează în România produse supuse accizelor nearmonizate, în situația în care au obligația de a emite factura conform art. 319.

⮚ Pentru băuturile nealcoolice cu adaos de zahăr care vor fi supuse accizelor nearmonizate, aflate în stoc la 1 ianuarie 2024, faptul generator și exigibilitatea taxei au loc la data vânzării lor pe piața internă.

⮚ În vederea obținerii certificatului de amânare a plății TVA în vamă, pentru operatorii economici care în ultimele 6 luni au efectuat importuri cu o valoare cumulată de cel puțin 50 de milioane de lei, este necesară o declarație pe propria răspundere, din care să rezulte că societatea nu are obligații bugetare restante.

Sistem RO E-Factura

⮚ Începând cu 1 iulie 2024, persoanele impozabile stabilite în România au obligația de a transmite facturile electronice prin sistemul RO E-Factura în termen de 5 zile calendaristice de la data emiterii facturii, dar nu mai târziu de 5 zile de la termenul limită de emitere a facturilor.

⮚ În cazul în care sistemul RO e-Factura nu este funcțional timp de cel puțin 24 de ore, obligația de a trimite facturi prin intermediul sistemului în cazul tranzacțiilor B2B între persoane impozabile stabilite în România este suspendată până la repunerea în funcțiune a sistemului. Mai mult, în această situație, se aplică prevederile art. 319 din Legea nr. 227/2015, cu condiția transmiterii ulterioare, în sistemul RO e-Factura, a facturilor electronice emise.

⮚ Perioadele în care sistemul RO E-Factura va fi deconectat sunt publicate pe site-urile web ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală și ale Ministerului Finanțelor.

⮚ Începând cu data de 1 iulie 2024, atât emiterea, cât și primirea și înregistrarea facturilor de către emitenții, respectiv destinatarii, persoane impozabile stabilite în România, în alt mod decât prin intermediul sistemului RO E-Factura, pentru tranzacțiile B2B, se sancționează cu amendă de 15% din valoarea totală a facturii, atât pentru furnizor, cât și pentru cumpărător.

Sistemul de transport electronic RO

⮚ Obligația de raportare prin intermediul RO e-Transport a transporturilor rutiere internaționale de bunuri (aferente importurilor/exporturilor/achizițiilor intracomunitare/prestărilor intracomunitare) este stabilită, începând cu 15 decembrie 2023, indiferent de categoria de bunuri transportate (adică nu doar pentru bunurile cu risc fiscal ridicat).

⮚ Obligația de a declara în sistemul RO e-Transport datele referitoare la transportul internațional de mărfuri revine următorilor utilizatori:

⮚ Nerespectarea obligațiilor de declarare a transportului internațional de mărfuri în sistemul e-Transport RO se sancționează cu amendă de la 20.000 lei la 100.000 lei, în cazul persoanelor juridice, precum și cu confiscarea valorii mărfurilor nedeclarate.

⮚ Sancțiunile pentru nerespectarea noilor obligații privind transportul rutier internațional de mărfuri intră în vigoare de la 1 iulie 2024